Rosu-Katsu

ロースかつ定食
Rosu Katsu Set
RM31.90

Wafu-Negi-Rosu

和風ねぎおろしロ
ースかつ定食
Wafu Negioroshi
Rosu Katsu Set
RM32.90

jumbo-rosu

ジャンボロースかつ定食
Jumbo Rosu Katsu Set
RM36.90